VEDTEKTER FOR Z-BULLS DARTKLUBB

§1 Klubbens navn er Z-Bulls dartklubb, og den skal arbeide for å fremme dartsporten i distriktet.

Klubbens lag deltar i E-dart Norges ligaspill.


§2 Et medlem i Z-Bulls dartklubb er den som til enhver tid har betalt den fastsatte kontingent. Den skal være betalt innen 31/12.

§3 Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen 15. mars.

Innkalling skal skje med minst 3 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 2 uker før generalforsamlingen skal avholdes. Fullstendig saksliste sendes medlemmene 1 uke før.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig ved minst 1/3 av medlemmene frammøtt/representert. Ved færre frammøtte/representerte innkalles det til ekstraordinær generalforsamling.

§4 Generalforsamlingen skal:

- Godkjenne fremmøtte representanter.

- Godkjenne innkalling, fullmakter og dagsorden.

- Velge møtedirigent/ordstyrer.

- Behandle årsberetning.

- Behandle regnskap.

- Behandle budsjett.

- Fastsette kontingent.

- Behandle innkomne forslag.

- Velge følgende tillitsvalgte for 2 år av gangen: Leder, kasserer og ett styremedlem i oddetallsår, nestleder, sekretær samt ett styremedlem i partallsår. 2 varamedlemmer/ valgkomité velges for ett år av gangen

Alle personvalg skal foregå skriftlig dersom det forekommer mer enn ett forslag. Blanke stemmer teller ikke. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs mer enn halvparten av de avgitte stemmene), foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikt, avgjøres valget ved loddtrekning.

§5 Alle andre vedtak avgjøres med alminnelig flertall når ikke annet er bestemt i lovene. Styret er gitt fullmakt av generalforsamlingen for daglig drift av klubben. Medlemsmøter er rådgivende for styret.

På medlemsmøter skal minimum ett styremedlem være til stede. Det skal vare max 1 time, og er til utveksling av idéer.

§6 Ekstraordinær generalforsamling avholdes:

-etter vedtak på ordinær generalforsamling-

- etter vedtak av styret

- etter krav fra minst 1/3 av klubbens medlemmer

Ekstraordinær generalforsamling innkalt etter §3 er beslutningsdyktig ved de fremmøtte/representerte medlemmer.

Det kunngjøres på samme måte som for ordinær generalforsamling, minst 2 ukers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle saker som er oppført i innkallingen. For øvrig gjelder regler som ved ordinær generalforsamling.

§7 Varamedlemmene til styret fungerer som valgkomité.

§8 Styret er bindeledd mellom klubbens medlemmer og E-dart Norge.

Styret skal:

- Forestå den daglige drift og representere klubben utad

- Foreta innkjøp, men ingen enkeltinnkjøp over 5000 NOK uten medlemmenes godkjennelse fra et medlemsmøte

- Følge opp vedtak fattet av generalforsamlingen

- Behandle løpende saker

- I samarbeid med klubbens medlemmer arrangere ulike turneringer

- Innkalle til generalforsamling, samt forberede og gjennomføre dette

- Behandle forslag fra medlemmene til E-dart Norges kapteinsmøter, og gi råd for å sikre at lagkapteinene handler koordinert og i klubbens interesse på kapteinsmøtene

- I samarbeid med lagkapteinene sikre at alle medlemmer får et sportslig tilbud på sitt nivå

- Fremme forslag til topplag/ene ut fra snitt og prestasjoner ut fra klubbens medlemmer. For å kunne regulere dette og beholde de spillere vi har på høyere nivå og kunne ha en rekruttering i toppdivisjonene, håper vi at et positivt engasjement gitt fra klubbstyret vil styrke klubbens posisjon i dartmiljøet.


- Dersom det er grunn til at et styremedlem ikke kan utføre sin oppgave, skal det gis beskjed til styret i forkant slik at man har mulighet til å finne et styremedlem innen gitt tid. Det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling dersom et av de største verv i styret avtrer sin posisjon. Dette innebærer: Leder, nestleder, kasserer eller sekretær.
For styremedlemmer vil vara automatisk inntre dette verv.


§ 9 Styrehonorar:

Styrearbeidet er i all hovedsak en form for frivillig arbeid, et lite honorar blir satt til lik sum som klubbkontingenten til en hver tid er.

§10 Oppløsning:

Forslag om oppløsning av klubben skal først behandles på ordinær generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med ¾ flertall, skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling etter 2 mnd. Blir forslaget vedtatt på nytt med ¾ flertall, bestemmer dette møtet disponeringen av klubbens midler.

§10 Klubbens styre fungerer som domsutvalg i disiplinærsaker angående klubbens medlemmer.

§11 a) Alle lag i klubben mottar reisegodtgjørelse for alle sine tilreisende bortekamper. Kapteinene er ansvarlige for å fordele godtgjørelsen til den som er sjåfør de aktuelle kampene, samt selv mottar telefongodtgjørelse. Styret fastsetter godtgjørelsen i forkant av hver sesong.

b) Lag/spillere som innehar større utgifter enn normalt på ligaspill/representativt i klubbens navn (ved reservebruk osv.), kan i ettertid søke styret om å få dekket sine utgifter.

c) Medlemmer som har utlegg avtalt i/ med styret, dekkes via kasserer ved fremlagt gyldig kvittering.

§12 Utlån av spillere til andre klubber/ lag:  

Det er ikke lov å spille reserve for andre lag som er et motstanderlag av spillerens eget representative lag i ligaspill. Alle Z-Bulls medlemmer kan være reserver for alle Z-Bulls sine lag så sant man følger E-dart Norges snittregler. Dersom spilleren/kaptein er i tvil, bes de ta kontakt med styret for å avklare gjeldende problemstilling.
§13 Oppløsning:

Forslag om oppløsning av klubben skal først behandles på ordinær generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med ¾ flertall, skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling etter 2 mnd. Blir forslaget vedtatt på nytt med ¾ flertall, bestemmer dette møtet disponeringen av klubbens midler.

§14 Vedtektsendringer:

Endringer i disse vedtektene kan kun foretas på ordinær/ ekstraordinær generalforsamling. For gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Vedtatt på ordinær generalforsamling 11/3 2017.....