Styre/råd

Regler ved loddsalg

Regler om loddsalg for dartklubber og andre frivillige organisasjoner.

Vi får noen henvendelser om hva som er gjeldende regler for gjennomføring av loddsalg og har derfor tatt kontakt med Lottstift om dette.

Nedenfor finner dere en oversikt over hva loven sier.

Basar

· Trenger ikke søke til lotteritilsynet

· Maks pris pr. lodd kr 5,-

· Verdi på hver gevinst kan ikke overstige kr 8.000,-

· Samlet verdi på alle gevinster kan ikke overstige kr 40.000,-

· Gevinst må trekkes når loddkjøper er til stede

· Det er ikke tillatt med forhåndssalg av lodd

· Gjennomføring av basaren kan ikke overlates til medhjelper mot betaling

· Lynlodd kan benyttes ved basar

Link til regelverk for basar: https://lottstift.no/lotteritilsynet/lotteritypar/basar/

Smålotteri

· Må meldes inn til lotteritilsynet senest 14 dager før loddsalget begynner.

· Samlet omsetning kan ikke overstige kr 200 000 pr kalenderår

· Ingen begrensninger på loddpris

· Ingen begrensninger i forhold til verdi på gevinster, men gevinst kan ikke være pengepremie

· Man kan selge lodd over en lengre periode

Link til fullstendig oversikt over regelverk: https://lottstift.no/lotteritilsynet/lotteritypar/smalotteri-2/

Dersom en dartklubb avholder lotteri oftere enn månedlig blir det problem med frist for innrapportering av smålotteri som er 14 dager før lotteriet avholdes. Man må også rapportere avsluttet lotteri før nytt løyve kan gis. Isåfall er basar den eneste gjennomførbare lotteriformen for klubben. Dette medfører en begrensning på loddpris til kr 5,- jf gjeldende regelverk.

For lotteri som ikke gjennomføres så ofte kan man melde inn lotteriet som smålotteri om man ønsker. Således står man friere til å ta en loddpris over kr 5,-.

Man kan ikke søke tillatelse om å avholde smålotteri for ett år om gangen, men må søke for hvert enkelt lotteri. Arrangerer man lotteriet som basar slipper man å søke, og man kan således holde en basar hver dag om det er ønskelig.

Vi håper dette gjør det mer oversiktlig for dere.

Etter man har søkt...

Smålotteri - bekreftelse på melding - lotterinummer 1144114

Til organisasjoner som har sendt melding om å avholde smålotteri med omsetning inntil kr. 200 000

Lotteritilsynet har mottatt melding om avholdelse av smålotteri med omsetning inntil 200 000 kroner.
Smålotteri skal meldes inn 14 dager før loddsalget starter. Det vil bli foretatt en kontroll av meldingen for å vurdere
om det innmeldte lotteriet oppfyller de krav som stilles til lotteri av denne typen. Dersom kravene ikke er oppfylt,
vil det bli fattet vedtak om avslag innen 14 dager.Om alle krav er innfridd, er denne e-posten alt du vil motta frå Lotteritilsynet. De som har oppgitt
e-postadresse, vil få samme kvitteringsmelding tilsendt denne.Noen vilkår må være oppfylt for at lotteriet skal kunne defineres som smålotteri:
- Samlet omsetning på slike lotteri kan ikke være over kr. 200 000,- pr. kalenderår
- Lotteriet må være basert på tradisjonelle papirbaserte loddsedler eller loddbøker
- Gevinster kan trekkes før loddsalg startes. Dersom gevinster trekkes etter avsluttet loddsalg, skal disse trekkes
på en bestemt dato som fastsettes før loddsalg starter opp.
- Loddsalget skal kun skje i en på forhånd bestemt loddsalgsperiode
- Inntektene fra lotteriet kan ikke gå til kommersielt basert virksomhet eller ivaretakelse av offentlige oppgaver
- Pengepremier kan ikke brukes som gevinst i lotterietRapportering
Lotterinummeret som er oppgitt, skal identifisere lotteriet ved rapportering i etterkant.Opplysning om omsetning, utgifter og overskudd, skal sendes inn til Lotteritilsynet innen èn måned etter avslutning
av lotteriet (trekningsdato).Lotteriet skal foregå innenfor de rammer som er meldt inn til Lotteritilsynet.